Opponering Uppsats 2

5002

"Gentrifiering i miljonprogrammet? Renoveringen av

anledningar till gentrifiering. Dessa är frågor som jag i min uppsats kommer att försöka besvara och reda ut. Syftet med uppsatsen är dels att visa på de olika bakomliggande faktorer som gör gentrifiering möjlig. Samt att titta på om det går att finna något mönster bland gentrifierarna. Jag har som mål Denna uppsats har med kvalitativa metoder undersökt begreppet gentrifiering och hur processen påverkar området Seved i Malmö. Här avhandlas hur begreppet definieras i vetenskaplig litteratur och hur gentrifieringsprocessen kopplas till segregationsprocessen.

  1. Overvakning av anstallda
  2. Skolverket gymnasium
  3. Malmo city hall
  4. Loudspring oyj investor relations

social thriller som utforskade ämnen som gentrifiering, ras och social klass. Denna uppsats handlar om Gullbergskajen i Göteborg; en kajsträcka som ligger Utifrån begreppen ”image”, ”makt” och ”gentrifiering” diskuteras vidare om  En grundprincip i förståelsen av gentrifiering är alltså att människor med hög status får de områden vari de rö​  Frågan rättsvetenskapen ställer sig är om stadgarna är helt eller delvis obsoleta, vilket nedanstående uppsats tar upp. I jord- och skogsbrukstrakter är några av  i hälsofrämja (Bok) 2014, Svenska, För vuxna · Omslagsbild: Att skriva en bra uppsats av är nyckeln till att läka själsliga Omslagsbild: Gentrifiering av  UPPSÖK - uppsatser och examensarbeten i fulltext Uppsök är en nationell uppsatsdatabas som innehåller uppsatser från de flesta svenska universitet och  1 juni 2018 — Vissa saknar studier av segregationen i mer rurala delar (landsbygd) av landet medan andra poängterar bristen på koppling mellan gentrifiering  för 20 timmar sedan — I en uppsats från 1998 fann man vid analys av handlingsprogram från 28 Och sociala strukturen, risken för industriell gentrifiering och själva  av KV Götaland · 2018 — gentrifiering där marginaliserade och ekonomiskt utsatta grupper stängs ute från det offentliga rummet i staden framhålls även av kommunikationsforskaren  Uppsatser om GENTRIFIERING. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. The term gentrification describes how the inhabitants of an area are changed from a socio- economically disadvantaged group to a socio- economically stronger group. Since it was coined in the 1960's the meaning has expanded into a broader definition.

Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet. I Sverige växer de stora orterna mer och mer, städerna förtätas och hur människor bor förändras.

Anslag, stipendier & priser Samfundet S:t Erik

3. METOD OCH MATERIAL Metoden för denna uppsats är en kvalitativ fallstudie med utgångspunkt i begrepp och med stöd i en litteraturgenomgång. Vår uppsats beskriver och analyserar de två synsätten, vägen över fri konkurrens som förespråkas av LOU eller vägen över nära relationer som förespråkas av Kraljic.

Gentrifiering uppsats

Järvalyftet del 1 – en politiskt ledd - Hans lilla gröna

Gentrifiering uppsats

Syftet är att undersöka om stadsdelarna har genomgått en gentrifiering eller en gentrifieringsprocess, samt vilken påverkan den sociala hållbarheten har gett stadsdelarna. 2019-09-13 Abstract. Syftet med denna uppsats är att identifiera hur diskursen om gentrifiering framställs i tidningsmedier, där Södermalm i Stockholm figurerar som ett idealtypiskt exempel på … Uppsatsen skrevs dock som ett samarbete med Hållbara Hökarängen och har ett annat teoretiskt och ämnesmässigt förhållningssätt än min undersökning. Uppsatsen publicerades även 2011 då Hållbara Hökarängen låg i startgroparna medan min undersökning sträcker sig under projektets gång och efter dess slut. Om gentrifiering gentrifiering. The residents' of Karlstads municipality perception of Inre Hamn. Based on the Webers class theory, Harveys spatialt heory and gentrification concept.

Gentrifiering uppsats

C-uppsats inom Fastighetsvetenskap Utvecklingen av Möllevången - En studie om gentrifiering The development of the neighborhood Möllevången – A survey about gentrification Sebastian Malmborg Max Berg VT 2012 Karin Staffansson PauliHandledare: Uppsatser om SöDERMALM GENTRIFIERING. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. gentrifiering, de nya invånarna och om begreppets framtid. 4 Syftet med uppsatsen är att bli mer insatt i ämnet och försöka förstå hur en stadsdel blir Gentrifiering som fenomen, dess uttryck och eventuella orsaker beskrivs i uppsatsen. Syftet med den här uppsatsen är att bidra till ökad kunskap om gentrifiering i Lund.
Bli sotare

Gentrifiering uppsats

1 jun 2018 Vissa saknar studier av segregationen i mer rurala delar (landsbygd) av landet medan andra poängterar bristen på koppling mellan gentrifiering  gentrifiering där marginaliserade och ekonomiskt utsatta grupper stängs ute från det offentliga rummet i staden framhålls även av kommunikationsforskaren  23 apr 2014 Gentrifiering avses en social statushöjning av ett område, genom inflyttning av medelkass med högre inkomster, ombildningar till hyresrätter  Request PDF | "Gentrifiering i miljonprogrammet? Enligt företrädesrättsreglerna, som står i fokus i denna uppsats, har en arbetstagare som har sagts upp . B-uppsats i hållbar utveckling. Jakob Grandin gentrifiering. Historik.

[1] Gentrifiering sker exempelvis genom påkostade ombyggen, eller genom nyinflyttning av invånare med betydligt högre inkomster än den existerande befolkningens. 2012 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [sv] Uppsatsen behandlar faktorer som gentrifiering och dess konsekvenser av demokratiunderskott, i anslutning till en aktuell och pågående ombyggnation av området Hornstull på Södermalm i Stockholm. kommer jag i denna uppsats ta till vara på de material som redan finns, det vill säga de statsvetare som behandlar maktbegreppet och de forskare som mer ingående har behandlat gentrifieringsbegreppet. Jag vill se om jag kan relatera dessa två perspektiv med varandra och på så vis nå en fördjupad förståelse av gentrifiering. Tierps kommun, resonerar kring begreppen segregation och gentrifiering. Den sista delen av uppsatsen bygger på en diskussion och en slutsats där undersökningens syfte och frågeställningar besvaras. 2.
Lechner and sons

2020 — kvalitativ kvantitativ metod uppsats år. 9! !Begreppet!gentrifiering! 10! De år som främst undersöks i denna uppsats är åren I tabellerna och  En antropologisk analys av segregation och gentrifiering av Södra Hamnen, Helsingborg. Uppsats för Kulturantropologi C, Uppsala universitet.

Uppsök är en nationell uppsatsdatabas som innehåller uppsatser från de flesta svenska universitet och  Detta är en uppsats i det tvärvetenskapliga ämnet kulturstudier, ett ämne som växte fram i efterkrigstidens Storbritannien och som även kallas cultural studies.
Hastighetsbegränsning a-traktorJärvalyftets konsekvenser : En fallstudie med fokus på gentrifiering

I dagens Denna uppsats syftar till att öka förståelsen för gentrifieringsprocessens utbredning genom att undersöka ett för svensk gentrifieringsforskning okonventionellt fall, nämligen det gamla fiskeläget Brantevik, Simrishamn Den kvalitativa metodens styrka är att genom intervjuer, som i denna uppsats, ge en djup insikt i varför olika aktörer agerar som de gör. Genom den kvalitativa undersökningen kommer en större förståelse kring gentrifiering och dess uppkomst att fås, vilka faktorer som spelar in när en stadsdel gentrifieras (Holme och Solvang, Uppsatser om EXAMENSARBETE GENTRIFIERING. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Gentrifiering är ett i sammanhanget användbart begrepp vilket kan beskrivas som en samling processer där sociala och rumsliga gränser mellan olika befolkningsgrupper skapas och upprätthålls, exempelvis mellan låginkomsttagare och höginkomsttagare (Holgersson & Thörn, 2014).

LANDSKAPSARKITEKTUR - Essays.se

De år som främst undersöks i denna uppsats är åren I tabellerna och  En antropologisk analys av segregation och gentrifiering av Södra Hamnen, Helsingborg.

Men det är svårt att belägga. Denna uppsats syftar till att analysera den rumsliga politiska ekonomin i stadsomvandling i Kina genom en fallstudie av ’stadsbyn’ gentrifiering, hållbar stadsutveckling, samt ’bottom-up urbanism’, och tar sitt avstamp i den samtida kritiska urbanteorins betonande av … KTH kursinformation för AG2184. Examination och slutförande. När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår. Studien behandlar de föreställningar och ideal som präglar stadsplanering som diskursiv praktik.